sahypa_banner

Önümler

Kagyz çap etmek

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Gowy çyzmaga garşylyk, suwa garşylyk, güýçli garramaga garşy öndürijilik, durnukly aklyk, solmak aňsat däl we sary we güýçli çap uýgunlaşmasy bar
H HP indigo-nyň HP elektroInk üçin kagyz çap etmek
Satin görnüşini ýazyň: agramy hökmünde 210g we 260g derejesinde professional surat RC kagyzyny ulanyň
PP görnüşini ýazyň: PP materialyny esas hökmünde, galyňlygy 250um we 300um ulanyň
Merjen ýazyň professional professional suratly RC kagyzyny 230g, agramy 260g derejesinde ulanyň

GURNAMA TYPE JEMLE .JI GSM Elýeterli ululyklar ÖNÜMLER PROFILI
Indigo HP Indigo 10000、12000 Bagtly surat surat kagyzy 210g atlas - HP kepillendirilen 320mm * 464mm ; 530mm * 750mm Hünärmen we ýokary hilli surat esasly kagyzy esasy material hökmünde ulanyp, iki taraplaýyn plastmassa bejermek we çap gatlagynyň iki taraplaýyn örtügi üçin nemes iki taraplaýyn plastmassa örtük enjamlaryny ulanyp, önüm tekiz we göni, ýokary ýalpyldawuk, çap täsiri tekiz we näzik, iki taraplaýyn çap edilip bilinýän, reňkli baý öndürijilik, berk çözgüt we çap edilen suratlaryň ajaýyp ýelmeşmesi.Önümiň çyzylmagyna garşylygy, suwa garşylygy, güýçli garramaga garşy öndürijiligi, durnukly aklygy, solmagy aňsat däl we sary bolýar we güýçli çap uýgunlaşmasy bar.Professional surat hiliniň çykmagy üçin ilkinji saýlaw.Surat albomlary we surat kitaplary ýaly ýokary hilli şekil çykarmak programmalary üçin maslahat berilýär.
260g atlas 320mm * 464mm ; 530mm * 750mm
Bagtly surat surat kagyzy 250um PP mat 320mm * 464mm ; 530mm * 750mm
300um PP mat 320mm * 464mm ; 530mm * 750mm
Bagtly surat surat kagyzy 260g merjen şöhle 320mm * 464mm ; 530mm * 750mm Esasy material hökmünde ýokary hilli asyl kagyzy ulanyp, ajaýyp merjen effekti bilen tekiz we göni bolýar.Eseriňiziň döredijiligini doly görkezip bilýän we ajaýyp we ýalpyldawuk gurluşyny görkezip bilýän ýörite sanly çap kagyzy üçin ilkinji saýlaw!Pearlescent sanly çap kagyzy ajaýyp çap ediş ýerine ýetirijiligine, ýylmanak we näzik çap effektine, baý reňk öndürijiligine, berk çözgüdi, çap edilen suratlaryň ajaýyp ýelmeşmegine, gowy çyzylmagyna garşylyk we suw geçirmezlige eýe.Güýçli garramaga garşy öndürijilik, durnukly aklyk, solmagy aňsat däl we sary, güýçli çap uýgunlaşmagy, baý reňk dikeldişi, ýokary surat çözgüdi, suratyň hiliniň ýokary bolmagy üçin ilkinji saýlawdyr.Qualityokary hilli portret eserlerini, önüm broşýuralaryny, döredijilik işleriniň görkezişlerini we ýokary hilli surat albomlaryny öndürmek maslahat berilýär.Ajaýyp stili görkezmek üçin ilkinji saýlawyňyz.
230g merjen şöhle 320mm * 464mm ; 530mm * 750mm

Kon Konica C71hc we C83hc ýa-da Cannon C910 ýaly lazer äheňli çap etmek üçin kagyz çap etmek
Satin görnüşini ýazyň: professional fotografiki RC kagyzyny esas hökmünde 220g agramda ulanyň

Ölçegi: 320mm * 464mm ; 530mm * 750mm ýa-da talap boýunça beýlekileriň ululygy.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň