sahypa_banner

habarlar

Jemgyýet ösüşi bilen adamlar saglyga has köp ähmiýet berýärler.Azyk howpsuzlygy, halkyň saglygyna täsir edýän esasy element bolup, daşary ýurt azyk öndürijileri we gözegçilik bölümi tarapyndan hemişe uly zat hökmünde kabul edilýär.Iýmit gaplamasy, esasanam iýmit bilen gönüden-göni baglanyşýan gaplaýyş materialy, adamyň beden saglygy üçin has iýmit iýmit saglygy bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr.şonuň üçin daşary ýurtlarda azyk önümleri gaplaýyş materiallarynda tehniki aýratynlyklar we saglyk howpsuzlygy babatynda gaty talaplar bar .Bu ýyllarda Hytaý azyk önümleriniň barşynda saglyk howpsuzlygy talaplaryny hem güýçlendirdi.bu fonda azyk gaplaýyş materiallaryny azyk saglygy howpsuzlygy bilen ulanmak gaty möhümdir.esasy gaplaýyş materialy hökmünde BOPET filminiň aşakdaky aýratynlyklary bar:
Od Gowy mehaniki häsiýetler, 3-5 wagtlyk beýleki filmlere täsir edýär, bukulmaga çydamly.
Oilag, ýag, olefin kislotasy we erginleriň köpüsi bilen gowy çydamlylyk.
Extr Iň ýokary temperatura bilen gowy çydamlylyk.uzak möhletli 120 in ulanyp bolýar, gysgaça aýdylanda, 150 in, -70 down çenli işläp bolýar, mehaniki häsiýetlere gaty az täsir edýär.
Gas Az gaz we bug geçirijiligi, suwda, ýagda we ysda oňat päsgelçilik häsiýetleri, ýaramlylyk möhletini gowulandyrýar.
ClearHokarky düşnükli film, UV siňdirişi, ýokary ýalpyldawuk film.
Food Azyk gaplamasynda gönüden-göni ulanylýan zäher ýok, ys ýok, gowy saglyk howpsuzlygy.
Sarp edijiler iýmit gaplaýan saglyk talaplaryna has köp ähmiýet berýärler.ýaramlylyk möhletinde, tazelik we bakteriýalara garşy häsiýetler.oňat öndürijilikli PET filmine isleg artýar .Bu iýmit gaplamagyň hilini ýokarlandyrýar. Soňky ýyllarda gaplama materialyny saýlamakda materialyň aýratynlyklaryna has köp üns berildi, bu PET filminiň ösüşini çaltlaşdyrdy.
Kislorodyň geçirijiligi iýmit gaplaýyş materialyny saýlamakda möhüm elementdir, gowy möhürlenen iýmit haltasy üçin iýmitiň saklanyş möhleti kislorod geçirijiligine çenli. Wakuum gaplamak we kislorod gaplaýyş materialy üçin. BOPET ajaýyp gaz barýer häsiýetine eýe, otag temperaturasynda, Bopet gaplanan iýmitiň saklanyş möhleti Boppdan iki esse köp.Mundan başga-da, “Alu.plated Bopet Film”, “Bopp” filmine garanyňda kislorod izolýasiýasy we çygly subutnama taýdan has gowy çykyş edýär.Alunyň çygly geçirijiligi.örtülen Bopet filmi 40 ~ 45-den 0,3 ~ 0.6-a düşer. Bopp, 0.8 ~ 1,2 5 ~ 7-den aşak düşer. (g / mm2.24h.40 A Alu. galyňlygy 60 ~ 70mm)
Bopet filminiň gaplamada giňden ulanylmagy güýçliligi ýokarlandyrýar, gaplaýyş materialynyň agramyna we hapalanmagyna täsir edýär. Şol bir wagtyň özünde, temperatura diapazonyny hem giňeldýär, mysal üçin doňdurylan gowy gaplamakdan ýokary gyzgyn gaýnadylan iýmitlere çenli. termin ulanylyşy 120 ℃), mikrotolkunly peç üçin ulanylyp bilner.häzirki durmuşyň çalt depgini bilen mikrotolkunly iýmit halk arasynda uly meşhurlyga eýe bolar.
Bopet filmi, silikan dioksid vakuum örtügi üçin iň oňat materialdyr. Silikon dioksid filmi aýna plyonkany BOPET filmine ulanmak arkaly öndürilýär, ýagny päsgelçilik häsiýeti aýna gatlagy tarapyndan döredilýär.çöketlik döwründe we soňraky ulanylanda päsgelçilik häsiýetini saklamak üçin aýna gatlagynyň zaýalanmagyndan goralmalydyr.ýokary barýeriň ulanylmagy we ösdürilmegi BOPET- film-wakuum-depozit-silika-oksid-material, şeýle hem azyk gaplanyşyny ýokary aç-açanlyk, has amatlylyk, daşky gurşawa dostluk materialyna itergi berdi .Wakuum ýatagy silisiýa dioksid bopet filmi hem diýilýär. ýumşak aýna, tagamy saklamakda aýna çüýşeler bilen birmeňzeşdir we uzak wagtlap saklanylandan ýa-da ýokary temp bejergisinden soň hiç hili ys döretmez we barýer funksiýasynda Al häsiýetine eýe bolar.film, slica depozitinden soň şol bir aç-açanlygy görkezýär. Şonuň üçin iýmit alyjylaryň islegini öňe sürýän gaplamadan aýdyň görünýär.
BOPET film önümçiliginde başga organiki goşundylar goşulmaýar, şeýle hem sagdyn, ekologiýa taýdan arassa gaplama materialyna öwrülen gaýtadan işlenen material.


Iş wagty: -anwar-09-2021