sahypa_banner

Biz hakda

1953-nji ýylyň 24-nji dekabrynda Döwlet Geňeşiniň 199-njy hökümet ýygnagy "Film proýeksiýa ulgamyny we kino pudagyny döretmek barada karar" kabul etdi we Hytaýda kino zawody gurmak kararyna geldi.
1958-nji ýylyň 1-nji iýulynda Hebeý welaýatynyň Baoding şäherinde ýer bölekleri çak edilýär.Başlangyç kompaniýanyň ady “Baoding Filmstrip Fabrik” açyldy.
1-nji iýulda 101-nji zawod ussahanasy öndürilip başlandy we Hytaýda ak we ak pozitiw filmiň ilkinji partiýasy öndürildi we şol ýyl 427,000 metr öndürildi.Awgust aýynda synag fotosurat filmi we oktýabr aýynda 135 film üstünlikli öndürildi.

HAKYNDA

1969-njy ýylda ak-gara pozitiw film, ak-gara orta tizlikli negatiwler we film ýazgy negatiwleri eksport edilip başlandy.
1972-nji ýylda ak-gara ters film we ak-ak ýokary tizlikli film (HD-5) eksport edilip başlandy.
1974-nji ýylda ak-gara polo positiveitel filmler we howa filmleri eksport edilip başlandy.
1977-nji ýylda film lentalary we suw reňkli polo positiveitel filmler eksport edilip başlandy.
1981-nji ýylda çözüji reňkli polo positiveitel filmler eksport edilip başlandy.
1985-nji ýylda reňkli negatiw filmler eksport edilip başlandy.
1986-njy ýylda 120,135 sany ak-gara negatiw film eksport edilip başlandy.
1993-nji ýylda Hytaýyň bagtly film topary korporasiýasyna hökümet administrasiýalary tarapyndan import we eksport dolandyryş hukuklary berildi, şol bir wagtyň özünde import we eksport bölümi döredildi.

1998-nji ýylyň 22-nji ýanwarynda “Bagtyýar film” resmi taýdan Şanhaý bir Stockasynda hasaba alyndy.“China Lucky Film Corporation” -yň golçur kärhanasy “Lucky Film Co., Ltd” döredildi.
2011-nji ýylyň 1-nji aprelinde Hytaýyň bagtly film korporasiýasynyň import we eksport şahamçasy kompaniýasy üýtgedilenden soň döredildi Baoding Lekai International Ltd.Hytaýyň bagtly film korporasiýasy tarapyndan garaşsyz import we eksport söwda hukuklary we garaşsyz kanuny şahsyýeti bolan çäklendirilen jogapkärçilikli kompaniýa.
Bagtyýarlygyň şu wagta çenli daşary ýurtdaky distribýutorlary Aziýada, Amerikada, Europeewropada, Afrikada ýerleşip, Günorta Aziýada, Afrikada we Eastakyn Gündogarda, Günorta Amerikada we beýleki möhüm sebitlerde şahamçalaryny döretdiler.Bagtly surat önümleri, lukmançylyk önümleri, täze energiýa önümleri we ýörite işleýän film materiallary dünýäniň 80-den gowrak ýurduna we sebitine satyldy.Import biznesi nukdaýnazaryndan, 10-dan gowrak ýurtda 20-den gowrak üpjün ediji bilen gowy işewür aragatnaşyk saklaýarys.
Biz siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

söweş (6)

(4)

söweş (7)

söweş (5)

çekeleşik (1)

söweş (8)

söweş (9)

söweş (10)

Baoding Lekai International Ltd.